Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

З нагоди Дня фізичної культури та спорту газета «День за днем» зробила добірку найяскравіших спортивних подій 2018-го, які стосувалися нашого міста.

Земляк, який представлятиме Україну на Олімпійських іграх

У 2018 ро­ці Олім­пі­аду прий­ма­ти­ме Ар­генти­на, у якій лі­дер збір­ної Ук­ра­їни у ва­зі до 60 кг Та­рас Бон­дарчук пред­став­ля­ти­ме нашу кра­їну. Та­рас ро­дом з се­ла Чо­тир­бо­ки Ше­пе­тівсь­ко­го району. Свою бок­серсь­ку кар’єру роз­по­чи­нав у Ше­пе­тівсь­кій спор­тивній шко­лі.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

— Ду­же ра­дий цій звіс­тці. Це дій­сно бу­ла моя од­на з най­більш за­по­віт­них мрій — вис­ту­пи­ти на та­ко­му гран­ді­оз­но­му спор­тивно­му за­хо­ді як юнаць­кі Олім­пій­ські іг­ри. Га­ран­тую, що прик­ла­ду мак­си­маль­них зу­силь, аби в ос­танні мі­ся­ці якіс­но під­го­ту­ва­ти­ся та гід­но пред­ста­ви­ти Ук­ра­їну на III юнаць­ких Олім­пій­ських іг­рах, — написав Тарас.

Перемога збірної міста в обласній спартакіаді «Старти надій»

У травні у Хмель­ницько­му від­бувся об­ласний етап ди­тя­чих спор­тивних ігор, де ко­ман­да з Ше­пе­тів­ки здо­бу­ла пер­шість.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Се­ред 14 учас­ни­ків місь­кої ко­ман­ди ді­ти 2004–2005 ро­ку на­род­ження. Го­ту­ва­ли їх до учас­ті в зма­ган­нях двоє вик­ла­да­чів фі­зич­но­го ви­хо­ван­ня Рус­лан Дмит­рик та Во­ло­ди­мир Са­мой­люк. Всі учас­ни­ки ко­ман­ди ви­хо­ван­ці нав­чаль­но-ви­хов­но­го ком­плек­су № 3 міс­та Ше­пе­тів­ки.

Вперше школярі вивчали у воді модуль з плавання

Взим­ку 2018-го уч­ні місь­ких шкіл ра­зом із вик­ла­да­ча­ми по­ча­ли від­ві­ду­ва­ти ба­сейн для за­нять фіз­куль­ту­рою.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

— В шкіль­ній нав­чаль­ній прог­ра­мі 5–10 кла­сів є мо­дуль пла­ван­ня. Впер­ше за ба­га­то ро­ків його мож­на від­пра­цю­ва­ти, так би мо­ви­ти, в ре­аль­них умо­вах. Скла­де­но гра­фік, від­по­від­но до яко­го що­мі­ся­ця дві місь­кі шко­ли про­во­дять за­нят­тя фіз­куль­ту­ри. В ма­лій ван­ні ба­сей­ну зай­ма­ють­ся 5-ті кла­си, там вчи­тель їх нав­чає пла­ва­ти. У ве­ли­кій — стар­шоклас­ни­ки від­працьову­ють різ­ні сти­лі пла­ван­ня. Для шко­ля­рів ці за­нят­тя без­коштов­ні, — до­да­ла ке­рів­ник спорт­шко­ли.

У цьому навчальному році в спортшколі ввели 3 ставки — тренерів-викладачів у відділення плавання.

Шепетівські рятувальники стали призерами з пожежно-рятувального спорту

15 трав­ня, на спор­тивно­му ком­плек­сі ава­рій­но-ря­ту­валь­но­го за­го­ну спец­приз­на­чен­ня Го­лов­но­го уп­равлін­ня ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті стар­ту­вав чем­пі­онат об­ласті з по­жеж­но-прик­ладно­го спор­ту.

Участь в об­ласно­му за­хо­ді взя­ли по­над пів­то­ри сот­ні ря­ту­валь­ни­ків із усіх районів Хмель­ницької об­ласті.

У пер­ший день зма­гань се­ред де­ся­ти ко­манд гру­пи А пер­ше за­галь­но­ко­ман­дне міс­це ви­бо­ро­ла ко­ман­да з міс­та Не­ті­ши­на, дру­ге — з міс­та Ше­пе­тів­ки, а по­чес­не тре­тє діс­та­лось спорт­сме­нам із ава­рій­но-ря­ту­валь­но­го за­го­ну спе­ці­аль­но­го приз­на­чен­ня.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Всі пе­ре­мож­ці зма­гань на­го­род­же­ні куб­ка­ми, гра­мо­та­ми та цін­ни­ми по­да­рун­ка­ми від Го­лов­но­го уп­равлін­ня ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті.

Велодень у місті став традицією

В травні п’ятий ювілейний велодень у Шепетівці зібрав любителів двоколісного транспорту. Для багатьох учасників — це вже гарна традиція, яка щороку згуртовує містян.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Цьогоріч велосипедисти влаштували велопробіг вулицями Шепетівки та шосейними дорогами до місця перепочинку. На велодень приїжджали цілими родинами, компаніями друзів та колег. Участь у фізкультурно-оздоровчому заході взяло понад 70 шанувальників цього виду транспорту. Можна було побачити звичайні велосипеди, спортивні та, навіть, тандем.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Також участь у заїзді взяли представники поліції.

Відкриття стадіону в мікрорайоні Косецькому

«Пушкінський ста­ді­он» — на­род­на наз­ва міс­ця спор­тивно­го доз­вілля в мік­ро­районі Ко­сець­ко­му, що в Ше­пе­тів­ці, — пра­ців­ни­ки ліс­госпу об­ладнали зруч­ностя­ми — кри­тими пе­ре­одя­галь­нями та душовою кабіною для грав­ців у фут­бол.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Вже влітку на стадіоні відбулися групові зустрічі ¼ І лі­ги чем­пі­она­ту фут­бо­лу об­ласті.

Серед громадських проектів найбільше спортивних

Ці­єї вес­ни на роз­гляд ко­мі­сії з Бюд­же­ту учас­ті у міс­ті Ше­пе­тів­ці на­дій­шло 12 ідей від міс­тян. Вже у лип­ні 11 гро­мадсь­ких про­ек­тів от­ри­ма­ли схва­лен­ня.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Від­ра­зу чо­ти­ри про­ек­ти спор­тивно­го спря­му­ван­ня на­пи­са­ли міс­тя­ни, се­ред яких — по­ле для фут­бо­лу в мік­ро­районі цук­ро­ком­бі­на­ту, ав­тор Оль­га Вла­сюк, ву­лич­ні тре­на­же­ри на те­ри­то­рії ста­ді­ону «Ло­ко­мо­тив», ав­тор Іри­на Пог­ребняк, та спор­тивний май­дан­чик на прос­пекті Ми­ру, 12, ав­тор Дмит­ро Пі­сар­цов. Та­кож від ше­пе­тів­ча­ни­на Рус­ла­на Та­ра­сю­ка на­дій­шла ідея що­до збе­ре­жен­ня та роз­витку місь­ко­го ша­хо­во­го клу­бу «Де­бют».

Мак­си­маль­на вар­тість од­но­го про­ек­ту — 180 ти­сяч гри­вень. Всього пе­ред­ба­че­но на ре­алі­за­цію ідей 900 ти­сяч гри­вень з місь­ко­го бюд­же­ту.

У ве­рес­ні стар­тує етап го­ло­су­ван­ня, під час яко­го всі міс­тя­ни ма­ють чу­до­ву на­го­ду до­лу­чи­ти­ся до ство­рен­ня ком­форту в міс­ті та від­да­ти свій го­лос за улюб­ле­ний про­ект.

У Шепетівці створили команду чирлідингу

Справжньою род­зинкою фес­ти­ва­лю флеш­мо­бів у День вишиванки в Шепетівці став вис­туп команди чир­лі­дингу за­галь­но­ос­вітньої шко­ли № 1.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

— Чир­лі­динг — вид спор­ту, який по­єд­нує в со­бі еле­мен­ти шоу і ви­до­вищ­них ви­дів спор­ту: тан­ці, гім­насти­ка та ак­ро­ба­ти­ка. Ана­ло­гів йому по­ки що не­має у жод­но­му нав­чаль­но­му зак­ла­ді міс­та. Іні­ці­ати­ву чір­лі­дин­гу під­три­ма­ла ди­рек­тор шко­ли На­та­лія Ми­ко­ла­їв­на Соб­чук, то ж ни­ні її ре­алі­зо­ву­ємо. Сьогод­нішній вис­туп уче­ниць шко­ли — це ли­ше пер­ші спро­би, ще є над чим пра­цю­ва­ти, але я за­до­во­ле­ний, — роз­по­вів Олек­сій Шу­ля­ков, вик­ла­дач фі­зич­но­го ви­хо­ван­ня ЗОШ № 1.

Зимові види спорту популяризувалися

27 січ­ня, у се­лі Го­ро­ди­щі Су­дил­ківсь­кої ОТГ на міс­це­во­му став­ку, де для гри об­лашту­ва­ли справ­жній ка­ток, прой­шли зма­ган­ня з хо­кею. У то­ва­рись­ко­му мат­чі взя­ли участь дві ко­ман­ди ше­пе­тів­чан — «Ма­як» і «Фа­кел» та міс­це­ва збір­на.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

— У по­єдин­ках на льоду учас­ни­ки до­ве­ли, що хо­кей — спорт для справ­жніх чо­ло­ві­ків, — заз­на­чив Сер­гій Мель­ник, гра­вець та за су­міс­ниц­твом на­чаль­­ник від­ді­лу со­ці­аль­ної ро­бо­ти район­но­го Цен­тру со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді.

17 лю­то­го, у Ше­пе­тівсь­ко­му пар­ку куль­ту­ри та від­по­чин­ку від­бу­ла­ся то­ва­рись­ка зус­тріч лю­би­те­лів хо­кею. Зма­га­ли­ся ко­ман­ди з Ше­пе­тів­ки, Ста­рої Чор­то­рії та Но­вог­ра­да-Во­линсь­ко­го.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Тур­нір зіб­рав чи­ма­ло гля­да­чів, ос­кіль­ки цього ж дня у пар­ку свят­ку­ва­ли «Мас­ни­цю». Та­кож під­три­ма­ти ше­пе­тів­чан при­їха­ли й ша­ну­валь­ни­ки зі Сла­ву­ти.

В під­сумку, хо­ке­їс­ти з шепетівського «Фа­ке­лу» пос­ту­пи­ла­ся ко­ман­ді з Но­вог­ра­да-Во­линсь­ко­го. Важ­кий лід та вто­ма та­ки да­ли­ся взна­ки. Отож, во­ни по­сі­ли дру­ге міс­це.

Взимку 2019-го, аби до гри в хо­кей за­лу­ча­ти та­кож ді­тей та мо­лодь, ше­пе­тів­ча­ни пла­ну­ють за­ли­ти спе­ці­аль­ний ка­ток.

— Ад­же спорт — це жит­тя, — під­су­му­вав воротар команди «Факел» Ва­ле­рій Жу­ковсь­кий.

На велосипеді від столиці до Шепетівки за 15 годин

Цьогоріч 18 травня частий учасник різноманітних забігів тренер міської спортивної школи Віталій Гудима подолав на велосипеді шлях від Києва до Шепетівки за 15 годин. Чоловік вважає це особистим одноденним рекордом. Компанію йому склав брат.

30-річний тренер баскетболу Віталій Гудима доволі невгамовна особистість, адже він неодноразово брав участь у різноманітних марафонах та велопробігах.

Топ-10 спортивних подій, які стосувалися Шепетівки

Шепетівчани Віталій Гудима і Тетяна Романюк під час благодійного забігу в Рівному. Фото Віктора Макаренка

З нещодавніх «івентів» — Київська Велосотка, марафон в Одесі та інші.

Вже цими вихідними Віталій разом з дружиною та дитиною приєднаються до сімейного забігу, що відбудеться в Києві.

Ймовірно згадати все нам і не вдалося, якщо маєте що додати діліться яскравими спортивними подіями Шепетівки в коментарях.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності

Теґи публікації


Вам також може бути цікавоВід Шепетівки до Кам’янки вирубують порослі на узбіччі та розбирають старі дорожні знаки
Шепетівкаводоканал показав як працюють його очисні споруди 
У Шепетівці поліцейські підготували святкову програму для дітей
Шепетівські поліцейські організовують свято для дітей
Зенітники Шепетівського полку отримали нагороди
Слідчий Шепетівського РУП завжди намагається зрозуміти, що змусило водія порушити правила

Читайте у цій рубриціКоманда «Шепетівської виправної колонії» змагатиметься за першість України з міні-футболу  
Вперше у Шепетівці команди рибалок змагалися за кубок першості
У Шепетівці з нагоди матчу ЄВРО-2020 Україна-Англія організують 3 фан-зони
Нетішинці-техніки піднялися на п’єдестал чемпіонату Європи
Шепетівські полісмени здобули блискавичну перемогу в чемпіонаті з міні-футболу
Полісмен Шепетівського РУП здобув «бронзу» в змаганнях «Динаміада-2021» з легкоатлетичного кросу