Довгоочікувані проекти, які в Шепетівці втілили у 2017 році

Оглядаючи події року, що минає, підсумовуємо досягнення, які запам’ятаються шепетівчанам.

Під зву­ки му­ні­ци­паль­но­го ор­кес­тру, з кві­та­ми та по­віт­ря­ни­ми куль­ка­ми від­бу­ло­ся уро­чис­те від­крит­тя ба­сей­ну в спор­тивній шко­лі міс­та Ше­пе­тів­ки, 17 трав­ня. З на­го­ди дов­го­очі­ку­ва­ної по­дії з’їха­ли­ся пред­став­ни­ки вла­ди міс­та, району й об­ласті, де­пу­татсь­кий кор­пус, ке­рів­ни­ки під­при­ємств та го­ро­дя­ни.

— Пів­то­ра ро­ки плід­ної ро­бо­ти і сьогод­ні всі ми зас­відчу­ємо її пло­ди, — звер­нувся до гос­тей місь­кий го­ло­ва Ми­хай­ло По­ло­дюк. — Хо­ча ще з 2002 ро­ку при­мі­щен­ня ба­сей­ну по­вер­ну­то в ко­му­наль­ну влас­ність, але ро­бо­та в ньому то по­чи­на­ла­ся, то при­зу­пи­ня­ла­ся. За 15 ро­ків він пе­рет­во­рив­ся у ще один дов­го­буд міс­та Ше­пе­тів­ки. Але зав­дя­ки то­му, що нам вда­ло­ся за­лу­чи­ти най­більшо­го ін­весто­ра — са­му дер­жа­ву — ми от­ри­ма­ли близь­ко 4 міль­йонів гри­вень на здій­снен­ня та­кої ве­ли­кої мрії, на­пев­но всі­єї гро­ма­ди.

Ще вліт­ку під час чер­го­вої се­сії Ше­пе­тівсь­­кої місь­­кої ра­ди де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за рі­шен­ня про ви­ді­лен­ня кош­тів на бу­дів­ниц­тво 8 мо­дуль­­них ко­те­лень в су­мі 6 міль­­йонів 668 ти­сяч 359 грн. Та­кож за спри­ян­ня на­род­но­го де­пу­та­та Ро­ма­на Ма­цо­ли бу­ла на­да­на суб­вен­ція з дер­жав­но­го бюд­же­ту, яка скла­ла 2 міль­­йони 500 ти­сяч гри­вень.

Вже восени, коли опалювальний сезон ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» зірвало, вдалося ДНЗ № 1 «Пер­линка», ДНЗ № 2 «Со­неч­ко», ДНЗ № 3 «Лас­тівка», ДНЗ № 4 «Світ­ля­чок», ДНЗ № 6 «Бі­лоч­ка», ДНЗ № 8 «Ка­ли­нонь­ка», ДНЗ № 11 «Дзві­но­чок» та НВК № 1 перевести на індивідуальне опалення.

На­пе­ре­дод­ні Дня пра­ців­ни­ків сіль­сько­го гос­по­дарс­тва кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» 17 лис­то­па­да уро­чис­то від­кри­ла щой­но від­ре­мон­то­ва­ний офіс.

Офіс роз­та­шо­ва­ний у ад­мін­при­мі­щен­ні ко­лишнього за­во­ду куль­ти­ва­то­рів. Ше­пе­тів­ча­ни пам’ята­ють, що ос­танні кіль­ка де­ся­ти­літь бу­дів­ля руй­ну­ва­ла­ся.

Ре­мон­тні ро­бо­ти три­ва­ли три мі­ся­ці, за які вда­ло­ся за­нед­ба­ні при­мі­щен­ня пе­рет­во­ри­ти в мо­дер­но­ва­ний офіс, об­ладна­ний но­віт­ні­ми про­пус­кни­ми сис­те­ма­ми, ав­то­ном­ним опа­лен­ням то­що.

З ве­рес­ня цього ро­ку впер­ше у Ше­пе­тів­ці жи­те­лі міс­та за­без­пе­чен­ні во­дою 24 го­ди­ни на до­бу.

— Та­ке рі­шен­ня бу­ло прий­ня­то, ос­кіль­ки в де­яких районах міс­та бу­ва­ють пе­ре­бої з во­до­пос­та­чан­ням з 24:00 до 6:00 са­ме че­рез неці­ло­до­бо­ве во­до­пос­та­чан­ня, — ска­зав Ві­та­лій Би­ков, ди­рек­тор ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «Ше­пе­тів­ка во­до­ка­нал».

До­не­дав­на у Ше­пе­тів­ці що­най­мен­ше в трьох мік­ро­районах не бу­ло во­доп­ро­во­ду. Зда­ва­ло­ся б зви­чай­на во­да, але це той мі­ні­маль­ний ком­форт, що пок­ра­щує по­бут міс­тян.

Цього­річ кри­га скрес­ла, зок­ре­ма во­се­ни на ма­си­ві «Со­няч­ний» вже во­дич­ка по­тек­ла.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності


Теґи публікації


Вам також може бути цікавоЧитайте у цій рубриці