Суд з’ясує, чому в Шепетівці гальмується розгляд справи проти поліцейського, який побив пенсіонера на очах у внуків

Сьогодні, 17 січня, у Шепетівському міськрайонному судді в режимі онлайн-конференції із Хмельницьким міськрайонним судом розглядали скаргу на бездіяльність слідчого про внесення до ЄРДР відомостей щодо побиття полісменом Шепетівського ВП місцевого пенсіонера. Адже попри те, що протиправні дії правоохоронець вчинив ще у березні 2018 року, за даним фактом ще й досі не внесено відомостей про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Від моменту побиття літнього чоловіка вже пройшло чимало часу, однак судова тяганина триває ще й досі. У червні Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд роз­гля­нув у су­до­во­му за­сі­дан­ні скар­гу ад­во­ка­та Юрія Гри­ба що­до без­ді­яль­нос­ті про­ку­ро­ра Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри.

Тоді суть скар­ги по­ля­гала в то­му, що до Єди­но­го ре­єс­тру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань не бу­ло вне­се­но ві­до­мос­тей про кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­шен­ня.

Ви­па­док став­ся ще 30 бе­рез­ня в од­но­му з до­мо­во­ло­дінь міс­та Ше­пе­тів­ки. Близь­ко 14-ї го­ди­ни пра­ців­ник Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лен­ня по­лі­ції про­ник у ве­ран­ду бу­дин­ку міс­це­во­го жи­те­ля пенсійного ві­ку, зір­вавши две­рі ве­ран­ди, по­чав ви­ри­ва­ти две­рі у ко­ри­дор. А ко­ли літ­ній чо­ло­вік від­чи­нив їх, то по­ліс­мен на­ніс йому удар ку­ла­ком по об­личчю. Зго­дом охоронець пра­во­по­ряд­ку ви­тяг­нув господаря бу­дин­ку у ве­ран­ду та на­ніс уда­ри но­га­ми по го­ло­ві та ін­шим час­ти­нам ті­ла, спри­чи­нив­ши йому мно­жин­ні ті­лес­ні уш­коджен­ня. Свід­ка­ми не­за­кон­них дій пра­во­охо­рон­ця ста­ли дру­жи­на по­тер­пі­ло­го та двоє вну­ків: 10-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Діти отримали психологічну травму та навіть проходили медикаментозне лікування.

У скар­зі ад­во­ка­та Юрія Гри­ба заз­на­че­но, що жін­ка звер­та­ла­ся до на­пад­ни­ка зі сло­ва­ми: «Ти ж — по­лі­цей­ський, що ж ти ро­биш?» Та­кож у скар­зі ад­во­кат вка­зав і при­чи­ни дій по­ліс­ме­на, їм пе­ре­ду­ва­ла свар­ка по­тер­пі­ло­го з ма­тір’ю на­пад­ни­ка, що меш­кає по су­сідс­тву. Су­пе­реч­ка між су­сі­да­ми ви­ник­ла на по­бу­то­во­му ґрун­ті то­го ж дня. Че­рез от­ри­ма­ні ті­лес­ні уш­коджен­ня літ­ній ше­пе­тів­ча­нин май­же мі­сяць про­вів у лі­кар­ні на ста­ці­онар­но­му та ам­бу­ла­тор­но­му лі­ку­ван­ні.

Поп­ри те, що ро­ди­чі на­пи­са­ли у по­лі­ції за­яву що­до ху­лі­гансь­ких дій, про­ник­нення в жит­ло, ві­до­мос­ті про да­не кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­шен­ня не бу­ли від­ра­зу вне­сен­ні до Єди­но­го ре­єс­тру. Ли­ше че­рез де­який час рід­ні по­тер­пі­ло­го змог­ли до­би­ти­ся, аби їх внес­ли до ре­єс­тру ли­ше за ч. 2 ст. 162 (Не­до­тор­ка­ність жит­ла) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

У скар­зі ад­во­кат Юрій Гриб про­сив, аби суд зо­бов’язав про­ку­ро­ра Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри внес­ти ві­до­мос­ті до Єди­но­го ре­єс­тру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань про ско­єн­ня пра­ців­ни­ком по­лі­ції кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, пе­ред­ба­че­них ч. 1 ст. 296 (Ху­лі­ганс­тво), та ч. 2 ст. 365 (Пе­ре­ви­щен­ня вла­ди або служ­бо­вих пов­но­ва­жень) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Однак, тоді слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Ігор Огороднік ух­ва­лив від­мо­ви­ти в за­до­во­лен­ні скар­ги.

Вже сьогодні, 17 січня, під час розгляду скарги, на судове засідання не з’явився слідчий. Однак, це не стало перешкодою у розгляді справи.

Зі слів представника потерпілого, слідчому судді 16 січня електронною поштою до Хмельницького міськрайонного суду було надіслано доповнення до скарги ще одним пунктом в резолютивній частині щодо передачі функцій досудового розслідування відповідному підрозділу органу «Державного бюро розслідування» по кримінальному провадженню. Однак, у міськрайонному суді це доповнення ще не отримали, в канцелярію суду документи не надходили. Відтак, розгляд розпочали по первинній скарзі з двома пунктами та прозвучало доповнення в усній формі.

— 4 грудня 2018 року звернулися до Територіального управління «Державного бюро розслідувань» у місті Хмельницькому з повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень із проханням внести до ЄРДР відомостей про скоєння офіцером Національної поліції України Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 296 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України, — сказала представник потерпілого.

Однак, 12 грудня 2018 року потерпілий отримав лист, що підстав для внесення відповідних відомостей про перевищення повноважень службовими особами Територіального управління «Державного бюро розслідувань» до ЄРДР відсутні.

Було вказано, що справа за даним фактом вже розслідується в Славутському ВП ГУНП Хмельницької області за іншими статтями Кримінального кодексу України, але по факту, а не проти працівника правоохоронних органів України.

В ході розгляду справи потерпіла сторона розповіла про всі обставини побиття та зачитала суть доповнення до скарги. В ній йшлося:

«4 грудня 2018 року представник потерпілого — адвокат Юрій Гриб звернувся до процесуального прокурора Шепетівської місцевої прокуратури із клопотанням направити матеріали досудового розслідування по підслідності в Територіальне управління державного бюро розслідувань в місті Хмельницькому. 5 грудня Шепетівською місцевою прокуратурою була надана постанова у відмовленні клопотання адвоката, яке було назване передчасним, пояснюючи відмову лише невизначеністю механізму передачі кримінальних проваджень зазначеної категорії».

Адже ідеологія відомства полягає в тому, що воно розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). ДБР остаточно перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури.

27 грудня потерпілий отримав відповідь від Територіального управління «Державного бюро розслідувань» у місті Хмельницькому з приводу механізму передачі кримінальних проваджень за підслідністю. В ньому зазначалося:

«Функції досудового розслідування повинні бути передані до відповідного підрозділу Органу «Державного бюро розслідувань» для продовження провадження. На даний час, порушуючи підслідність даного кримінального провадження, процесуальне керівництво здійснює Шепетівська місцева прокуратура, а матеріали справи перебувають у Славутському ВП ГУНП у Хмельницькій області в слідчого, всупереч вимогам чинного законодавства».

Суддя, заслухавши зміст доповнення та зміст копій електронних документів-відповідей, які суд не отримав на момент розгляду справи, слухання вирішив відкласти. А все задля того, аби забезпечити розгляд справи об’єктивно та в повному обсязі. Відтак, розгляд справи по суті планують здійснити вже наступного тижня.

 

Якщо ж ви чи ваші рідні теж стали жертвами насилля, і не можете побороти проблему власними силами, тоді варто звернутися за психологічною допомогою у Києві. Кваліфіковані спеціалісти допоможуть повернутися до звичного вам життя.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


1 коментар до статті «Суд з’ясує, чому в Шепетівці гальмується розгляд справи проти поліцейського, який побив пенсіонера на очах у внуків»

  1. Сергій коментує:

    Цікаво…, а хто покриває цього злочинного поліцая? Бажано почути думки та мотиви тих посадових осіб, які причетні до затягування справи, а ще краще з оприлюдненням їх прізвищ. Побільше світла на цю справу.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності


Теґи публікації


Вам також може бути цікавоЧитайте у цій рубриці