Місячний посівний календар на 2019 рік

Для посіву на­сін­ня рос­лин кра­ще за все до­че­ка­ти­ся но­во­го Мі­ся­ця. Цей пе­рі­од най­більш спри­ят­ли­вий для то­го, щоб рос­ли­ни при­жи­ли­ся на но­вій те­ри­то­рії, нас­тупна зрос­та­юча фа­за Мі­ся­ця за­без­пе­чить їм си­ли для по­даль­шо­го рос­ту.

Таблиця сприятливих днів для садіння різних культур →

Пов­ний Мі­сяць вва­жа­єть­ся нес­при­ят­ли­вим ча­сом для впли­ву на рос­ли­ни. Будь­-які ма­ні­пу­ля­ції з рос­ли­на­ми в цей пе­рі­од мо­жуть приз­вести до сум­них нас­лідків.

Зрос­та­юча фа­за Мі­ся­ця під­хо­дить для про­ве­ден­ня по­сад­ко­вих ро­біт із ти­ми рос­ли­на­ми, які пло­до­но­сять над зем­лею. Спа­да­ючий мі­сяць доб­ре впли­ває на ко­ре­ні рос­лин, під­си­лю­ючи їх ріст.

Посівний календар: внесення добрив органічних мінеральних, орання, культивація, підгортання, рихлення, закладання компостуПосівний календар: обрізування гілок і пагонів, обприскування, знищення шкідників, полив, щеплення, заготівля живців, садіння, пересаджування, пікіруванняПосівний календар: прополювання, проріджування сходів, придбання та заготівля насіння


Останні публікації на сайті: