Мільйон гривень моральної шкоди та 8 років позбавлення волі: у Шепетівці винесли вирок винному в смертельній новорічній ДТП

Мільйон гривень моральної шкоди та 8 років позбавлення волі: у Шепетівці винесли вирок винному в смертельній новорічній ДТП

Сьогодні, 15 січня, Шепетіський міськрайонний суд виніс вирок обвинуваченому в скоєнні смертельної ДТП, яка сталася ще 1 січня 2018 року. Останнє засідання у цій резонансній справі відбулося у режимі он-лайн трансляції — підсудний перебував у Хмельницькому СІЗО.

Під час аварії в Шепетівці на вулиці Судилківській загинула молода мама — 21-річна Олена Дячук, а її дворічна донька зазнала численних важких травм.

Відразу після наїзду на пішоходів осо­ба, що бу­ла за кер­мом «Мер­се­де­са Е220», втек­ла з міс­ця по­дії. По­ліс­ме­ни спра­цю­ва­ли ду­же опе­ра­тив­но, і зго­дом чо­ло­ві­ка, що пе­ре­бу­вав за кер­мом іно­мар­ки, зат­ри­ма­ли.

Вже 3-го січня 2018 року підозрюваному в скоєнні смертельного ДТП обрали запобіжний захід. 1 березня термін його дії завершився. Ос­кіль­ки до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня ще не за­вер­ше­но, сто­ро­ни об­ви­ну­ва­чен­ня звер­ну­ли­ся до су­ду, аби про­дов­жи­ти три­ман­ня під вар­тою до 1 квіт­ня. Втім, за­хис­ник пі­доз­рю­ва­но­го звер­нувся до суд­ді сто­сов­но об­рання більш м’якої фор­ми за­по­біж­но­го за­хо­ду у виг­ля­ді до­машнього ці­ло­до­бо­во­го ареш­ту. В свою чер­гу, Ана­то­лій Равсь­кий та­кож про­сив про до­маш­ній ці­ло­до­бо­вий арешт, ар­гу­мен­ту­ючи, що в та­кий спо­сіб змо­же знай­ти кош­ти для від­шко­ду­ван­ня зав­да­ної ним ма­те­рі­аль­ної шко­ди. Однак, Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд за кло­по­тан­ням сто­ро­ни об­ви­ну­ва­чен­ня про­дов­жив тер­мін за­по­біж­но­го за­хо­ду у виг­ля­ді три­ман­ня під вар­тою без пра­ва вне­сен­ня зас­та­ви.

27 бе­рез­ня суд отримав від прокуратури об­ви­ну­валь­ний акт від­носно Ана­то­лія Равсь­ко­го. Йому ін­кри­мі­ну­ють вчи­нен­ня кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, пе­ред­ба­че­них ч. 2 ст. 286 ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 309. ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 121 КК Ук­ра­їни.

30 березня відбулося під­го­тов­че су­до­ве за­сі­дан­ня у спра­ві ре­зо­нан­сно­го ДТП у Ше­пе­тів­ці. За­сі­дан­ня дві­чі зу­пи­ня­ли че­рез нев­часну яв­ку од­но­го з по­тер­пі­лих та па­пе­ро­ві мо­мен­ти.

Та­кож ад­во­кат за­явив, що по­ру­ше­но пра­во його під­за­хис­но­го на оз­найом­лення з ма­те­рі­ала­ми кри­мі­наль­но­го про­вад­ження. Поп­ро­сив у суд­ді пе­рер­ви з цього при­во­ду.

Тоді ж до об­ви­ну­валь­но­го ак­ту до­да­но ци­віль­ний по­зов по­тер­пі­ло­го Дя­чу­ка про стяг­нення май­но­вої та мо­раль­ної шко­ди з об­ви­ну­ва­че­но­го Равсь­ко­го у су­мі 1 млн 38 ти­сяч 576 грн зав­да­ної вчи­не­ни­ми кри­мі­наль­ни­ми пра­во­по­ру­шен­ня­ми.

6 грудня на за­сі­дан­ні вже пла­ну­ва­ло­ся до­пи­та­ти об­ви­ну­ва­че­но­го та пе­рей­ти до су­до­вих де­ба­тів. А це оз­на­ча­ло б за­вер­шення су­до­во­го про­це­су. Од­нак, слу­хан­ня від­кла­ли.

Під час розгляду справи було ще кілька цікавих моментів. Зокрема, сто­ро­ною за­хис­ту на­да­но за­яви від двох ін­ших по­тер­пі­лих про те, що во­ни пре­тен­зій до об­ви­ну­ва­че­но­го не ма­ють із при­во­ду спри­чи­не­но­го від­носно них зло­чи­ну та про­сять не при­тя­гу­ва­ти його до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті. До то­го ж, сто­ро­на за­хис­ту об­ви­ну­ва­че­но­го по­да­ла кло­по­тан­ня про вик­лик цих осіб для пов­торно­го до­пи­ту. Втім, суд­дя під­дав сум­ні­ву факт на­пи­сан­ня цих за­яв по­тер­пі­ли­ми. Ад­же на­ра­зі один із них пе­ре­бу­ває за кор­до­ном.

Отож, суд від­мо­вив у до­лу­чен­ні за­яв, а та­кож вик­ли­ку по­тер­пі­лих. Ос­кіль­ки ад­во­кат під­судно­го поп­ро­сив до­дат­ко­вий час на оз­найом­лення із но­ви­ми ма­те­рі­алам спра­ви, то слу­хан­ня від­кла­ли зно­ву.

Вже 10-го груд­ня до­пи­ту­ва­ли об­ви­ну­ва­че­но­го. Відтак, він дав по­ка­зи та виз­нав свою ви­ну у вчи­нен­ні до­рожньо-тран­спортної при­го­ди 1 січ­ня.

22 грудня, коли планувалися судові дебати, на су­до­ве за­сі­дан­ня вже вдру­ге не з’явив­ся за­хис­ник об­ви­ну­ва­че­но­го. На­то­мість, ар­гу­мен­ту­вав свою від­сутність хво­ро­бою. Про що до су­ду нап­ра­вив від­по­від­ну за­яву.

Судові дебати такі відбулися 10 січня. Тоді кож­на сто­ро­на вик­ла­да­ла свої мір­ку­ван­ня та до­ка­зи, які пе­ре­ду­ють ви­ро­ку.
Відтак, у своєму виступі прокурор просив шля­хом пог­ли­нан­ня менш су­во­ро­го по­ка­ран­ня більш су­во­рим, виз­на­чи­ти Равсь­ко­му Ана­то­лію по­ка­ран­ня у виг­ля­ді 8 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі з поз­бавлен­ням пра­ва ке­ру­ва­ти тран­спортним за­со­бом стро­ком на 3 ро­ки.

Обвинувачений зі свого боку, під час дебатів роз­ка­яв­ся у вчи­не­но­му зло­чи­ні за ч. 2 ст. 286.

На за­вер­шення захисник об­ви­ну­ва­че­но­го про­сив вип­равда­ти за ря­дом кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень та виз­на­ти вин­ним ли­ше за ч. 2 ст. 286. Отож, просив приз­на­чи­ти по­ка­ран­ня не пов’яза­не з поз­бавлен­ням во­лі.

Сьогодні, 15 січня 2019 року, в ході оголошення вироку, суд визнав обвинуваченого Анатолія Равського винним за 5 статтями, а саме: ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Водночас суд виправдав Равського за 4 статтями: ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 135 та ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296.

Також суд задовільнив ци­віль­ний по­зов по­тер­пі­ло­го Дя­чу­ка про стяг­нення мо­раль­ної шко­ди з об­ви­ну­ва­че­но­го Равсь­ко­го у су­мі 1 млн грн, а майнову шкоду — 10 576 грн 24 коп.

Також із Равського стягнуть судові витрати, пов’язані з проведенням експертиз, у сумі 42 953,29 грн.

— Відповідно до статті 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити Равському Анатолію Петровичу остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 3 роки, — оголосив у залі засідань суддя Олександр Березюк.

При винесенні вироку суд врахував, як пом’якшуючу обставину, часткове відшкодування завданої матеріальної шкоди. Обставинами, що обтяжують покарання стали: вчинення злочину щодо малолітнього та вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили в силі. Початком строку відбуття покарання обвинуваченого рахуватимуть з 15 січня 2019 року та зарахують час утримання під вартою із 1 січня 2018 року по 14 січня 2019 року включно.

Вирок може бути оскаржений у Хмельницькому апеляційному суді.

Відеозапис оголошення вироку

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


6 коментарів до статті «Мільйон гривень моральної шкоди та 8 років позбавлення волі: у Шепетівці винесли вирок винному в смертельній новорічній ДТП»

 1. Алеся Рижа коментує:

  За крадіжку і то більше дають!!!!

 2. Елена Солнечная коментує:

  Суд призначив максимум, що передбачае ч.2 ст. 286 ККУ – 8 рокiв реального позбавлення волi.

 3. Таким сволочам, завжди щастить. А я кий дійсно, не винин то дають15 років

 4. Ганьба :(:(:(

 5. Вера Шевчук коментує:

  Було пять статей а засудили по одній )))) такий гуманний суд продажній лиш у нас в Америці яку ми дуже любим цитувати і жити по іі законам булаб смертна кара а тут рука руку помастила і все винен по одній

 6. Ірина коментує:

  Най би він загнувся в тій тюрязі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності

Теґи публікації


Вам також може бути цікавоУ Шепетівському районі внаслідок ДТП травмувалися двоє чоловіків
У Хмельницькій області «БМВ» злетіло в каньйон
За підозрою у вчиненні смертельної ДТП у Білогір’ї судитимуть посадовця ДСНС
У Славуті сталася ДТП за участю сміттєвоза та 80-річної бабусі
У Шепетівці біля торгового центру не розминулися два «Жигулі»
У Шепетівці на території лікарні збили літню жінку

Читайте у цій рубриціНа Хмельниччині батько «виховував» дітей 6-ти та 8-ми років розпеченою коцюбою
Шепетівчанин оплатив посилку, всередині якої виявилася пуста баночка
У середмісті Славути невідомі знищили тюльпани
Суд збільшив покарання мешканцю Шепетівського району, який наніс 9 ножових ударів екс-співмешканці
У Шепетівці на захист гадюк стали зоозахисники: одного плазуна загриз пес, іншого — розрубали
На Білогірщині до жомової ями потрапила корова